Kovadlina typ Peddinghaus - rozměry (mm)
Peddinghaus anvil dimensions (mm)
type kg a b c d h i m n v
50kg 162,00 242,00 166,00 105,00 25,00 22,00 238,00 195,00 245,00
70kg 185,00 269,00 176,00 127,00 25,00 22,00 277,00 234,00 273,00
110kg 210,00 317,00 217,00 135,00 25,00 22,00 310,00 251,00 320,00

Kovadlina typ Peddinghaus - rozměry (mm)
Peddinghaus anvil dimensions  (mm)
type kg a b c d f g h i k
200kg 260,00 478,00 282,00 125,00 105,00 102,00 32,00 22,00 135,00
l m n v
125,00 440,00 328,00 370,00